فرم ثبت نام کلاس های قرآنی و حدیثی


مشخصات قرآن آموز

اطلاعات قرآنی و حدیثی
دوره های گذرانده شده

حفظ تجوید صوت و لحن روخوانی و روانخوانی حدیثی مفاهیم مناجات خوانی

درخواست شرکت در کلاس ها
انتخاب رشته کلاسی

حفظ ترتیبی قرآن کریم حفظ موضوعی قرآن کریم روخوانی قرآن کریم روانخوانی قرآن کریم
تجوید مقدماتی تجوید عملی صوت و لحن (قرائت تقلیدی و اذان) مفاهیم و تفسیر موضوعی
آشنایی با نهج البلاغه گلهای بهشت (برای فرزندان 4تا 7 سال) مناجات خوانی
شیفت درخواستی کلاس ها

صبح ها عصر ها